Меню сайту
Головна » 2011 » Березень » 13 » гра - об'єднання "Україночка"
гра - об'єднання "Україночка"
20:54

Положення

про об'єднання-гру «Україночка»

Об'єднання-гра «Україночка» створю­ється на добровільній основі з числа учнів 2-4 класів.

Започатковується класне об'єднання в жовтні місяці в 2 класі. З 1 вересня по 10 жовтня учні другого класу про­ходять підготовчий етап, під час якого вони вивчають правила культури пове­дінки з урахуванням їх вікових особли­востей.

Мета і спрямованість об'єднання-гри:

·        створення умов для самореалізації осо­бистості молодшого школяра в позаурочний час;

·        згуртування дитячого колективу;

·        підвищення активності учнів у навчан­ні;

·        розвиток творчих здібностей, ініціати­ви і самодіяльності;

·        формування якостей громадянина, гос­подаря своєї Батьківщини;

·        вивчення історії рідного краю.

 

Об'єднання працює під керівництвом класовода і за допомогою шефів-організаторів з числа учнів 6-9 класів.

Під час об'єднання класу формується самоврядування, до складу якого вхо­дять командир, його помічник, ланко­ві, друзі охайності, книголюби, веселі й винахідливі.

Самоврядування оновлюється через кожних два місяці навчального року на зборах об'єднання.

Члени попереднього самоврядування звітують усно перед об'єднанням про виконану роботу та одержують оцінку з боку своїх товаришів.

На установчих зборах українчиків роз­роблені, обговорені і прийняті закони, символи об'єднання.

Урочиста обіцянка українчика (україночки)

Моя рідна школа — святиня моя.

Вчитимуся і працюватиму на совість.

Я буду гідним нащадком роду свого, матері-Вітчизни України.

Людей я буду любити, добро й ласку їм чинити.

Любов і милосердя хай запанують у ду­ші моїй.

Буду правдивим і чесним.

Сторінки роду свого знати і свято їх обе­рігати.

Символи об'єднання

Для всіх класних об'єднань погоджений і прийнятий єдиний зразок емблеми укра­їнчика. Це зображення на малюнку у ви­гляді віночка. Віночок по боках прикраша­ють 5 різнокольорових стрічок (жовтого, блакитного, рожевого, зеленого і біло­го кольору). У середині віночка горизон­тально зроблено напис «Україночка». По колу йде напис: «Об'єднання-гра молод­ших школярів». Кожне первинне угрупу вання-об'єднання має право на свій влас­ний прапорець.

До дерев'яного древка прикріплена смуж­ка жовто-блакитного кольору. На ній зо­бражена емблема об'єднання. У віночку за­мість напису «Україночка» записана назва групи: «Ромашка», «Берізка», «Веселка» та ін.

Положення

про самоврядування об'єднання-гри «Україночка»

Самоврядування — це засіб розширення діапазону діяльності учнів-українчиків, членів єдиного колективу, можливостей для їх об'єднання, творчого пошуку, ви­явлення ініціативи.

Це спосіб організації життя колективу класу-об'єднання.    

Це засіб навчитися жити й працювати за за­конами демократичного суспільства, де існу­ють гуманістичні відносини між людьми.

Самоврядування в класному об'єднанні має на меті:

·        через широко розвинену систему ор­ганів самоврядування забезпечити за­лучення учнів до діяльності колективу, суспільства;

·        зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущими для кожного з них;

·        сформувати в українчиків високі мо­ральні якості, вміння співпрацювати на засадах рівності, гласності, демо­кратизму

 

 

 

Складові розвитку самоврядування об'єднання-класу українчиків

1.Самоврядування об'єднання-класу як принцип виховання.

2.Функції самоврядування.

3.Вивчення класоводами ступеня оволо­діння вміннями та навичками, методич­но грамотна підготовка українчиків до впровадження самоврядування.

4.Виховні можливості самоврядування.

5.Структура органів самоврядування.

6.Шляхи формування вмінь і навичок са­моврядування в українчиків.

7.Педагогічні умови ефективності само­врядування українчиків.

Командир об'єднання — це перший поміч­ник вчителя. Він контролює і налагоджує виконання доручень відповідальними осо­бами за різні ланки роботи в об'єднанні.

Ланковий (ланкова) — відповідальний за діяльність окремої групи учнів за виконан­ня ними своїх доручень.

Книголюби — підтримують зв'язок з бі­бліотекою, перевіряють стан збереження учнівських  підручників

 

Друзі охайності – стежать за зовнішнім виглядом учнів, виконанням санітарних вимог на перервах.

 

Веселі й винахідливі – розучують і проводять на перервах та після уроків ігри,, різні конкурси, та вікторини

 

Природознавці – дізнаються і розповідають про цікаві явища природи, заповнюють календар спостережень за погодою, доглядають за кімнатними квітами.

 

Швидка допомога у навчанні – допомагають учням, які через хворобу або з інших причин пропустили заняття.

 

Місце класовода в класі-об'єднанні українчиків

1.Класовод за згодою українчиків є по­чесним членом класного об'єднання.

2.Він відповідає за:

·        За планування і проведення всієї позаклас-ної роботи в класі-об'єднанні;

спрямування діяльності українчиків;

·        підготовку і проведення виховних захо­дів, свят, ранків, спортивних змагань;

·        організацію відпочинку і дозвілля учнів під чає перерв;

·        підготовку та участь українчиків в огля -ді художньої самодіяльності.

3.Організовує:

·        участь об'єднання в загальних шкіль­них заходах; виховні години;

·        участь українчиків у чергуванні в класі і на закріпленій ділянці в школі;

·        раціональне використання вільного ча­су учнями.

4.Погоджує:

·        проведення всіх виховних заходів із за­ступником директора школи з навчально-виховної' роботи та організатором позакласної роботи;

·        роботу класного об'єднання з діяльніс­тю об'єднання паралелі; з класним ке­рівником того класу, від якого делего­вані шефи-організатори.

5.Інструктує:

·        членів класного самоврядування щодо виконання обов'язків;

шефів-організаторів щодо надання до­помоги українчикам і спілкування з ни­ми.

 

 

 

Положення про шефа-організатора

 

1.Шеф-організатор — це учень 6-9 класу, який за своїми організаторськими зді­бностями і за власним бажанням праг­не працювати з молодшими школяра­ми в позаурочний час.

2.Кандидатура шефа-організатора піс­ля його згоди працювати з українчи­ками обговорюється на класних збо­рах старшого класу, де він одержує усну рекомендацію від колективу класу і путівку.

 

До обов'язків шефа-організатора вхо­дить:

 

ü допомога українчикам у виконанні за­вдань, які визначені маршрутом ман­дрівки-гри;

ü організація з українчиками різних роз­ваг на перервах, спортивних змагань у позаурочний час;

ü допомога в підготовці учнів для участі в огляді художньої самодіяльності;

ü періодичне інформування учнів свого класу про виконану роботу в об'єднан­ні українчиків.

Шефи-організатори за колективною іні­ціативою створюють раду.

 

Положення про раду шефів-організаторів

Рада шефів-організаторів створюється з метою посилення консультативної до­помоги новим шефам-організаторам.

 

До складу ради входять по два учні-старшокласники від кожної паралелі.

 

Рада обирається на першому зібранні шефів-організаторів відкритим голо­суванням більшістю голосів і працює протягом навчального року.

 

На першому засіданні ради обирається голова, керівники секцій 2, 3,4 класів. Всього членів ради за кількістю сім.

 

До обов'язків ради входить:

 

1.Скликання і проведення зборів шефів-організаторів (один раз на два місяці);

участь у розробці завдань маршрутів мандрівок українчиків;

2.Організація і проведення спортивних змагань між об'єднаннями паралелей;

3.Участь у розробці завдань маршрутів мандрівок українчиків;

4.Організація і проведення спортивних змагань між обєднаннями паралелей;

5. Організація і проведення розважальних заходів на рівні об’єднання початкових класів;

6.Заслуховування звітів про проведену роботу шефами – організаторами.

 

 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Категорія: Україночка | Переглядів: 1240 | Додав: вит | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Вхід на сайт

Новини школи

Серпнева конференція

26 серпня 2016 року наша школа приймала гостей зі шкіл селища та району. Переглянути фото можна за посиланням: 


Літо 2016

Закінчився навчальний рік, проте робота школи продовжується.


Безпека дорожнього руху


Перше вересня

День Знань. Навіть погода раділа початку навчального року!


Закінчились осінні канікули...

Чому так швидко пролітає тиждень? Наче і відпочити не встигли?! А уявіть, якби і цього тижня не було? Чи стало б нам важче?


Погода в Каланчаку
Мини - чат

200
Друзі сайту